game doi the

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
Ngày
/
Tháng
00 19                 1 1         1         1 2         1   1     1       1         1           1       1     2 2   1   1     00
01 27   1             1 1     1     2   1   1 1   1   1     1     1   1 3     1 1 1             1     1         1 1 1 1 1     01
02 21 1   1   2     1     1     1 1         1             1     2   1     1         1   1             1             1 2 1     02
03 38 1   3   1 1 1 1 1   1     3   1   1   1 1       1       2 2   1     2   1       1     2   1 1   1 1 2 1         1     1 03
04 19     1 1     1   3               1     1   1 1   2         1             2   1       2 1                                 04
05 14       1 1             1 1         1       1 1                       1   1       1   1           1                 1 1   05
06 26   1     1 1 1       2   1           1       1   1     1 1 1               1   1 3 1     1   1       1     2     2       06
07 23     1 1                 1       1 1 1 1     1       1     2                   1       4         2       1     1   2 1   07
08 23   2         1       1 1           2   2   1       2       1   1       1         1         1         1   1 1   1 1     1 08
09 20   1                 1 1         2       1 1 1               1               1 1   1   3   1           2 1             1 09
10 25   2   1   2           1 1   1 1   3   1 1             1 1 1       1 2     1                     1 1   1   1             10
11 16 1       1 1         2   1               1               1                         1 1       1 1   1           2       1 11
12 25   2       1 2   1 1     1         1 1       2           1 1 1           3 1       2         1   1                   1 1 12
13 25       1   1     1     3   1             1 1     1 1 1 1 1     1           2   1   1         2       1 1       2         13
14 23 1 1         1                       1       1   1     1 1   2 1   1   1               3 2 1 1         1             2   14
15 29         2   1   1       2 1 1 1     1       1   1     2 1   1     1     1           1 2 2 1     1   1       1     1 1   15
16 29 1         1 1   2   1 1       1       1       1         1     1       1 1 1   3 1   1       2       1 1         1 3   1 16
17 25       1   1 1   1     1           1 1               1 2   3     1     1 1 2       1       2 1 2         1               17
18 32 1         3   3   1 1 2   1     1   1           1       2 2 1   1             1   1       1     2 1   1       2   1   1 18
19 20           1 1 1     1       1 1   1   1 2           1           1             2   1     1     1     1         1       1 19
20 23             2 1 2 1       1   2         1 1     2   1   1         1   1 1                 1   1       1 1         1     20
21 24   1 2       3             4 1 2               2         1   1   1     1       1   1           1         1         1     21
22 29   1   2 2         2 1             1       1   2 1 1       1 2     1 1         1   1             1         2       1 1 3 22
23 33       1   1 1         1 2 1   2 1 1 1 1     1   1   3 2   3                         1         3 1   2   1   1       1   23
24 24     1     1 1     1     2 1     1     1     1   2   2       1               2   1   1   1         1           1   1   1 24
25 32       1   1     1 1   1 2       1 3         1     2 1   1   1       1   1   1     1 1 1       1 1   2       1 2 1 1     25
26 21           3         1         1 2     1 1 1     1       1         1 1 1                         2     1       1   1   1 26
27 26 1 1       2               1 1   1 1     3   1                 2             1 1         1   1   1       1         5 1   27
28 25 1         1 1       1       1 1         1         1   1         2   1       1           2   1 1 1 1   1       2   2   1 28
29 28   1   1   2   2                     1 1 1   1 1               1 2 1 1 1 3   1   1 1     1     1 1         1           1 29
30 22   2       1 1 1           1   1         1   1       1     1     1                 1       2 1   1     1 1         1 1 1 30
31 25   1       1 1     1       2   1   1     1   1 1   1       1         2   1 1         1     1 2 1     1           2       31
32 22               1 1 1       1 2         2 2         1       1       1 1 1           1 1       1 1       2     1           32
33 15     1 1       1   1                     1         1       1 1 1         2       1               1               2       33
34 21   2 1   1                 1   1     1 1 1 1   1 1     1     1         1 1       1 1   1 1                     1         34
35 24   2   1 1               1 3 2       1   1     1       1         1             1 1         1     1 1   2   1       1     35
36 23     1 1     1 1 1 1       1   2     3 1 1               1         1   1 1   1         2                     1       1   36
37 33     1 1 2 2 1         1 1 1             2   1             1 1   1 1 1   2 1 1     1   1       1   1 1   1       2 1 1 1 37
38 23 1     1                       1     1 1         1 2 2     1   2   1 2             2     1         1     1   1 1         38
39 21   1         1 1   2         1                                         1 3 1   1   1 1 2 1         1 1       1 1         39
40 21   1           2 1     1         1         1 1         1   1       2   1     1             1 1 1     2   1     1         40
41 36 1           1   2       1   1 2         1   2 2 1   1 1 2   1 1   1 1 1     1     1 1     1         3 1 1 1     1 1 1   41
42 25 2           2             1 1 1   1 2 1 1     1           1     1   1 2   2 2   1               1     1                 42
43 27     1         1   1   1 1   1   1           1     1 1     2 1     1   2 1 2       1     1 2         1       1     2     43
44 28             1   2       1 1 1     1   1   1       1   2 1   1     1         1 1     2         1 1     1   2 3   1       44
45 26 1     1 1 1 1     1         1   1 1 2           1 2                       1 1   1     1         1 1     1     2 2     1 45
46 23   1   1 1         2   1   1   1   1     1   1   1   1                       2 2         1     1   1     1         1   1 46
47 20     1     1             1     1     1 1       2 1     1                     1   2         2   1 2             1   1     47
48 23     1               1         1       1     1     1     1 3     2   2   1         1   1                   1 2 1 1   1   48
49 26   1         1 1 1 1   1 1   1 2             1 1       2   1                     2                 1 3       1 2   1 1   49
50 26 1         1 1   1   1   2               2 1     1     2 2 2   1         1               1 1               2   1   2     50
51 28   1 4 1     2   1                 1           1   1 1     1         1   2     3       1 1 1 1     1   1 1     1         51
52 28 1         2 1   1 2         1 3 2   2     1 1 1       1   1 1   1 2 1     1                 1     1                     52
53 26   1       1   1         1                   2 2   1             1   2 1 1 2 2   1                         3 1 1 1 1     53
54 20   2 1 1       2 1 1   1         1       1       1 1 1               1           1               1     1           2     54
55 34   2     1       2         1 1 1     3 1       1       1         1   1 1     1 2   1 1 1 2   2 2 1     1   1 2           55
56 29 1     1 1   2     1 1 1     1 1             1     2   1       1 2 1   1     1   1 2 2         1   1 1   1               56
57 18       1     1                         1                       2 1             1   1         2     2 1   2     2       1 57
58 23 4 2     1 1     4             1   1 1               1 1                             1     1     1               1   2   58
59 27         2           1           1   1 1         1   1   2         1     2       2   2   1   1   1 1 2   1     1   1 1   59
60 18     1   1                 1         1   1       1                 1 1 1     1   1     1   1     1     1 2           1   60
61 12     1             2                       1                 1 1         1 1                             1     2   1     61
62 34 1       1   1       2 1   1 1     1                     1     1 1 2 1 1 1       2     1 2   1 2   1 2   1 1   2   2     62
63 29       1   3         1           1       1 1         1     1 1 1     2   1       2 2   1 1       1     1   2 2   1 1     63
64 26     1       2       2     3 1 1 2         1       1 1               1 1           1         1       1       2 1 1 1 1   64
65 24     1       1   1     2   1   2   1       1           4         1       1 3           1         1   2                 1 65
66 18       1   1   1     1       1     1         2   1               1 2       1         1           1 1                 1 1 66
67 24       1 1         1   1       1 1           2 1   1     1 1       1     2   1       1   1 1 1   1   1     1     1       67
68 24           2 1   1         3     1         1 1     1                 1         2   1 3     1     1     1 1             2 68
69 27 1 1       1   1 1     1 1   1   1       1             1   1           1 1 1 1       1 2 1         2     1 1 1 1       1 69
70 31     1     1 1 1 3   2   1 1   1         2   1 1           1 1   1             1     2 2     2               3       1 1 70
71 21 1     1             1             1       1 1       1           2   3 1   1               1 1   2     1     2           71
72 24 1 1 1           1 2   1   2             1 1     1 1     1           1 1 1   1   1                 1       2       1   1 72
73 22         1         1         1 1       1 1 2 1     1   1           1 1     1       2   1         2           1   1     1 73
74 28 2 1     1     1             1 3 1     2         1       1   2   2     1 1       1   1 1       1     1     1       1 1   74
75 24     1 1       1 1         1 1         1     2 1 1 1   1     1 1             1     1 1 1     1       1         1     1 1 75
76 25   1           2   1     1 1   1     1     2 1       1 1 1 1                 1     1           2       1   1   1 1 1 1   76
77 25 1 2       1           1 1   1           2 1   3     1 2                   1     1 1           1 2             1 1   1   77
78 26               2 1     1     1 1   1 1   1 1           1       1                 1 1   3 1       1   1   1 2       2 1   78
79 28   2       1 1   1     1   2     1       1 2 2             1 1     1                                 3 2 1     1 1 2 1   79
80 24           1     1   2     2 1   1 1 1     1     1   1 1   1 1 1   1     1     1           1     1   1           1       80
81 21   2 1   1   1           1         1     2 1             1     1     1         2               1 1       1 1 1     1     81
82 25 1 1 1 1     2           1   1     1           2           1 1       1     1   1       1 1 1       1   2       1   1   1 82
83 26   1 1 2 1   1           1 1     1 1     1   1   1         1   1       1     1 1 1     1           1   1     1 2 1       83
84 19 1       1           1 2         1     3   1 1         1         1         1           1   1   1               1 1       84
85 32 1 3   1   1   1 2 1           1 1   1             1 1         1   2 2 2         1 2         1 1   2             1   1 1 85
86 26     1 1 3   1   1             1       1       2   1 1             1 1   1 1       1   2     1 1   1           2     1   86
87 25   1                       1 1   1   1   3           1 2   1   1 1       1         2   1 1           3 1 1         1     87
88 32     1     2   1 2       1               2   2 1 1 2   1     1 1     1     1     1 2 1 3 1       1   1     1     1       88
89 22           1       1       1   1             1       1 1     1 1     2 1 1       1 1         1     3         1       1 1 89
90 36 1         1 1       1 1   1 1 1 1 1       1 1   1 1   1   1 1 5     2     1       1 1 3   1             1 2   1       1 90
91 31 1 1   2 1 1   1     1   1     1           1 2       1               1   2   1     1 1           2   1 2 1   1   1   2 1 91
92 23         1 1 2   1                   1                 2 1 1 1       1   2 1       1     1           1   1   1   1   2   92
93 25   1 1       1 1 1 1 1 2 1           1       2       1 1               1 1     1   2     1   1   1             2         93
94 18               2   1   1   1             1                     1   1 1 1 1   1     1 1   1                   1         2 94
95 30     1 1         2     1         1   1 1 1     3   1   3 1   2   1     1       1         1 1 1 1 1   1   1   1           95
96 30 1 2               1           2 1         1   1       1   2   1 2   2       1     1   2 1 1   1   2 3         1         96
97 15 2 1   1 1                 1               2 1       1   1       1           1           1           1                   97
98 26     1   1 1 1       1   1 1 1   1 1         1   1 1   1 1 1 1           1   1             2   1 1   1 1             1   98
99 21 1               1   2         1 1             1 1   1   1 1     1     1   1       1 1         1 2 1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
06
/
01
05
/
01
04
/
01
03
/
01
02
/
01
01
/
01
31
/
12
30
/
12
29
/
12
28
/
12
27
/
12
26
/
12
25
/
12
24
/
12
23
/
12
22
/
12
21
/
12
20
/
12
19
/
12
18
/
12
17
/
12
16
/
12
15
/
12
14
/
12
13
/
12
12
/
12
11
/
12
10
/
12
09
/
12
08
/
12
07
/
12
06
/
12
05
/
12
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
Ngày
/
Tháng
Tỉ số bóng đá Bóng rổ Thể thao xổ số Hà Nội Cá độ thể thao Baccarat casino poker Game poker Trò poker Casino game nổ hũ Game casino Baccarat Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Game bài